Redelighed, Helhed, Mulighed

Institutionens pædagogiske principper

I Børnehuset Arresø arbejder vi ud fra:

En anerkendende, styrkebaseret, ressourcefokuseret og inkluderende tilgang.

Dette gælder i arbejdet med børn, forældre og kollegaer.

At arbejde ud fra en anerkendende tilgang betyder:

I forhold til børn:

At vi anerkender, at børn er forskellige og har forskellige behov. Vi tilgodeser det enkelte barns behov i vores hverdag, og forsøger så vidt muligt at indrette hverdagen så det enkelte barn tilgodeses. Vi anerkender, at børn har forskellige følelser, og måder at udtrykke dem på. Vi hjælper og guider barnet til en hensigtsmæssig adfærd. Vi er aldrig straffende i vores tilgang til børn

I forhold til forældre:

Vi anerkender at forældre er eksperter i eget liv og i forhold til egne børn. Som pædagoger arbejder vi undersøgende i forhold til familiens virkelighed og kultur, og lægger egne normer og fordomme til side. Vi anerkender, at forældre på forskellig vis og af forskellige årsager kan glemme en madkasse eller en overtræks buks, og vi forsøger at afhjælpe problemerne i en anerkendende og imødekommende atmosfære.

I forhold til kollegaer:

Vi anerkender, at vi kan noget forskelligt og har forskelligt med i bagagen, og at mangfoldighed giver mulighed for at møde børn og forældre bredt, og giver mulighed for refleksion sammen.

At arbejde styrkebaseret og ressourcefokuseret betyder:

I forhold til børn.

At vi fokuserer på det enkelte barns styrker og ressourcer og understøtter barnet i dem gennem det pædagogiske arbejde, via indretningen af børne- og læringsmiljøet, samt i de aktiviteter vi tilbyder.

I forhold til forældre:

Vi fokuserer på forældrenes styrker og ressourcer, fremfor fejl og mangler. Vi nedtoner egne normer og værdier, og arbejder undersøgende i forhold til de familier og kulturer forældrene repræsenterer.

I forhold til kollegaer:

Vi fokuserer på styrker og ressourcer hos hinanden, og udnytter det kæmpe fælles potentiale vi har.

At arbejde inkluderende betyder:

I forhold til børn:

At vi rummer alle børn, trods deres forskellige mestringsstrategier, og hjælper dem til at opnå en adfærd som er alment acceptabel. Det gør vi gennem vores professionelle tilgang, hvor vi i hverdagen skaber rammer for dem, som gør at det er muligt for dem at navigere, uanset forskellige fysiske eller psykiske vanskeligheder. Vi arbejder med at børn opnår indre fremfor ydre styring, så de på sigt kan klare sig i en kompleks verden. Vi arbejder skærmende og ikke straffende.

I forhold til forældre:

Vi arbejder på at inkludere forældre i samarbejdet og i fællesskabet uanset forskelligheder og uenigheder

Midler og metoder

Et af midlerne til at opnå målene er ICDP, som er en pædagogisk metode der fokuserer på samspillet mellem pædagog og barn. I Halsnæs kommune er det politisk vedtaget at alle daginstitutioner skal arbejde efter principperne i ICDP, og vi er i gang med et omfattende efteruddannelsesforløb i kommunalt regi. Vi har i øjeblikket 7 certificerede ICDP pædagoger og 2 under uddannelse.

Vi arbejder med relationer og samspil ud fra de tre samspilstemaer i ICDP: den følelsesmæssige dialog, den meningsskabende dialog og den guidende/vejledende dialog

Derudover arbejder vi ud fra kommunens bevægelsespolitik som fokusområde. En af vore pædagoger er en del af det særlige udvalg, der arbejder med at udarbejde bevægelsespolitikken i Halsnæs kommune.

Børn skal udfordres i at bevæge sig i hverdagen, såvel ude som inde. Det betyder at vi som medarbejdere skaber et læringsmiljø, hvor børn har mulighed for at udfordre sig selv i forhold til det niveau de er på.

Det gøres ved at organisere hverdagen, så børn bevæger sig mest muligt hele tiden. De skal have mulighed for at øve sig i at tage tøj på, kravle på stiger, løbe ud på legepladsen, fremfor at vente i kø osv.  Vi tilbyder legetøj som stimulerer fin- såvel som grov motorik, koordination osv.

Børnemiljø og læringsmiljø:

Vi har fokus på børnemiljøet i Børnehuset Arresø. Vi arbejder på at få et miljø, hvor det meste foregår i børnehøjde. Når vi hænger billeder af børnenes aktiviteter op vil det derfor oftest være nede i børnenes højde, så det også er til glæde for dem, ligesom vi forsøger at indrette institutionen i forhold til børnenes behov, og så hensigtsmæssigt at det fremmer børnenes selvhjulpenhed mest muligt.

I husene arbejder vi på at indrette legemiljøer der fremmer de 6 læreplanstemaer, ligesom vi har fokus på at aktiviteter omfattes af de samme 6 temaer.

I 2013 har vi planlagt at arbejde med følgende i forhold til de 6 læreplanstemaer

Personlige kompetencer:

Vi arbejder med at børnene bliver selvhjulpne, selv tager tøj af og på, dækker bord, rydder op efter sig selv, holder orden i garderoben osv.

Børnene lærer at sætte ord på deres følelser og forholde sig relevant til dem. Det gøres ved, at barnets følelser altid anerkendes og at barnet guides til at håndtere dem.

Børnenes selvregulering styrkes, f.eks. ved at tage en mad, når de mærker sult eller få en lur i løbet af dagen, når de er trætte.

Dette tema arbejdes der med dagligt og i alle sammenhænge.

Sociale kompetencer:

Vi arbejder med børnenes indsigt i hinanden. At de lærer at tage hensyn til hinanden, trøste hinanden, hjælpe hinanden, vente på tur og dele med hinanden. Overordnet set alle de kompetencer der kræves for at kunne fungere i et fællesskab. Dette tema arbejdes der med dagligt og i alle sammenhænge.

Sprog:

Vi arbejder på at styrke barnets sprog gennem dialogisk læsning og med understøttende sprogstrategier, f.eks. ved at hjælpe barnet med at sætte ord på tingene og fortolke og udvide hvad barnet siger. I sprogarbejdet arbejder vi ofte på tværs i mindre grupper som tilgodeser barnets udviklingstrin f.eks. nå vi spiller spil, laver rim og remser og snakker sammen f.eks. ved måltider osv.

I børnehuset Arresø har vi en særlig sprogindsats for de to sprogede børn. Vi har IPad på alle stuer med sprogstimulerende programmer og spil. Vi har to sprogpædagoger som har særlig fokus på sproget i det daglige virke.

Naturen/ naturfænomener:

Strandprojekt og Sølager og især skoven indgår i projekter, hvor vi sætter fokus på børns omgang med naturen, fra jord til bord, vandmiljø, genbrug og affaldssortering etc.

I dagligdagen indgår temaet i legen på legepladsen: fokus på insekter, dyr, planter, årstiderne, vejret m.m.

Krop og bevægelse:

Dans og musik, rytmik og tumleleg, gå på forskellige underlag (græs, grus osv.), op og ned ad trapper, vippedyr, rutsjebane, puslespil, modellervoks, klæde sig selv af og på, selv gå op og ned ad stigen til krybben, osv. er alt sammen en daglig del af Børnehuset Arresø, hvor bevægelse i hverdagen er et fokusområde.

Vi arbejder med Mindfullness for børn og har tre uddannede pædagoger indenfor mindfullness.

Vi arbejder med børnemassage og har en uddannet pædagog i spædbarnsmassage.

Svømmehal tilbydes til alle børn i løbet af vinteren.

 Kulturelle udtryksformer:

Vi har mange tilbagevendende traditioner i Børnehuset Arresø, som giver mulighed for at udtrykke sig kulturelt, samt at se på forskelle og ensretninger i forskellige kulturer, mærkedage osv. Se årsplan

Sommerfesten er en stor Cirkusfest som involverer alle børn. Temaet strækker sig over flere uger, og giver anledning til at komme rundt om mange emner omkring kultur og udtryksformer.

Julefesten er helt traditionel med risengrød, dans om juletræet, julemand og godteposer.

 

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret 16. februar 2013

Åbningstider- kontakter

Børnehuset Arresø

Konstitueret leder
Jane Hellborn
jahe@halsnaes.dk

Afd: Ahornvej
Ahornvej 1
3300 Frederiksværk
Telefon 47 72 13 64

Daglig pædagogisk leder
Mette Julie Hørning
mejuh@halsnaes.dk

Afd: Skovfogedlodden
Skovfogedlodden 10
3300 Frederiksværk
Tlf: 47 72 40 25

Daglig pædagogisk leder
Susanne Bülow Andreassen
sban@halsnaes.dk

Bestyrelsesformand
Tajanna Jensen
foraeldrebestyrelsen@outlook.dk

Web ansvarlig
Pia Marie Pedersen Email
pmbp@halsnaes.dk

Åbningstider:
Ahornvej og Skovfogedlodden
man.-fre: 06.00-17.30    fre:06.00-17.00

Lukkedage
3 dage op til påske
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
Grundlovsdag
Mellem jul og nytår